សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ការ​អប់រំ​និង​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​បរិ​ស្ថាន:​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ និង​បច្ចេក​វិទ្យា​បរិ​ស្ថាន​ដើម្បី​និ​រន្ត​ភាព ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ

 

Facebook

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Joint CLMV Project Workshop and 1st Cambodian Conference on
Environmental Research and Education
“Environmental Science and Technology for Sustainability”
30 January 2016
International University, Phnom Penh, Cambodia

Program Book (PDF)

Objective

The overall of objective of this conference is to promote research and training in Environmental Science and Technology in Cambodia.

 1. Disseminate and exchange research experiences and outcomes to Cambodian students, researchers and scientists
 2. Exchange thoughts and views on research and training among environmental researchers and scientists in Cambodia
 3. Promote a scientific dialogues between environmental researchers and scientists with policy and decision markers

Organizing committee

 1. Neth Barom, Chairman, International University
 2. Seun Sambath, Vice Chair, International University
 3. Chek Sotha, Vice Chair, International University
 4. Kongkea Phan, Secretariat, International University
 5. Dr. Baba Musta , Treasure, Universiti Malaysia Sabah, Malaysia
 6. Nuth Sokphally, Member, International University
 7. Lin Sengleak, Member, International University
 8. Vuoch Phisith, Member, International University
 9. Chey Samnang, Member, International University

Scientific Committee

 1. Dr. Sabo Ojano, Chairman, Secretary of State, Ministry of Environment
 2. Neth Barom, Vice Chair, International University
 3. Dr. Baba Musta, Vice Chair, Dean Faculty of Science and Natural Resources, Universiti Malaysia Sabah, Malaysia
 4. Prof. Dr. Thun Vatana, Vice Chair, Prek Leap National College of Agriculture
 5. Chek Sotha, Secretary, International University
 6. Tom Murphy, Member, Independent Consultant
 7. Kongkea Phan, Member, International University
 8. Kuok Fidero, Member, Institute of Technology of Cambodia
 9. Bunchoeun Pich, Member, Institute of Technology of Cambodia
 10. Chansopheaktra Sovann, Member, Royal University of Phnom Penh
 11. Vibol Sao, Member, International University
 12. Mohamed Ali Yusof Mohd Husin, Member, Universiti Malaysia Sabah, Malaysia

PROGRAM DETAILS
January 30, 2015

Time Event Speaker Remarks
07:30-08:30 Registration

Moderator: Dr. Chek Sotha

08:30-08:31 National Anthem
08:31-08:45 Welcoming remarks Dr. Neth Barom
08:45-09:00 Introduction of Environmental Education Program in Cambodia Dr. Kongkea Phan
09:00-09:30 Opening keynote address H.E. Sok Keang, Advisor to MOE
09:30-09:35 Group Photo
09:35-10:00 Coffee Break

Session I: Keynote Presentation
Moderator: Dr. Kongkea Phan

10:00-10:45 The abundances of selected heavy metals in rock and soil samples from the Mekong River basin, Cambodia Prof. Dr. Baba Musta
10:45-11:30 Emerging Mercury Contamination in Cambodia Dr. Tom Murphy
11:30-12:15 Environmental Pollution & Monitoring Dr. Chrin Sokha
12:15-13:30 Lunch

Session II: Environmental Assessment & Monitoring
Moderator: Dr. Kuok Fidero

13:30-14:00 Arsenic Contamination and neurobehavioral effect Cambodian school children Dr. Vibol Sao
14:00-14:30 Influence of hydro-geochemical process on the groundwater quality in the Mekong River basin, Cambodia Mr. Mohamed Ali Yusof Mohd Hussin
14:30-15:00 The role of sediment chemistry on the potential for future arsenic contamination of aquifers Ms. Elizabeth Gillispie
15:00-15:30 Spatial modeling for mapping arsenic contaminated areas Mr. Chansopheaktra Sovann
15:30:-15:45 Coffee Break

Session III: Water and Wastewater Treatment Technology
Moderator: Prof. Dr. Baba Musta

15:45-16:15 Wastewater treatment status and assessment of decentralized wastewater treatment systems (DEWATS) for Cambodian school Dr. Kuok Fidero
16:15-16:45 Arsenic Removal from Cambodian Groundwater with SARSACs Dr. Bunchoeun Pich
16:45-17:15 Environmental Health in Cambodia Dr. Kongkea Phan
17:15-17:45 Wrap Up & Closing Ceremony Dr. Neth Barom
Facebook Comments
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment